കനിവറ്റ നാടിതു
കരൾന്നൊന്തു കരഞ്ഞീടിനാൻ
കേൾക്കുകില്ല ലോകം
ഇവർക്ക് കേൾവി കുറവുണ്ടെന്നതു സത്യം

~ഉമ~

Advertisements